Obchodné podmienky

Hľadáš kontakt k zisťovaniu s objednávkou? Volaj +420 228 228 073

České obchodní podmínky zde.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

vydané v súlade s ust . § 1751 zákona č. 89/2012, občianskeho zákonníka

 

Obchodné spoločnosti

fyftstore sro

IČ: 29308062, DIČ: CZ29308062 (platca DPH)

so sídlom Osadní 774/35, 17000 Praha - Holešovice . 

vedenej na Krajskom súde v Brne, vložka C oddiel 73138

(ďalej len " Predávajúci ")

 

pre predaj prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.fyft.cz 

 

Kontaktné údaje Predávajúceho: 

 • Kontaktná adresa: Osadní 775/35, 17000 Praha
 • Odporúčaná adresa pre zaslanie vráteného tovaru: Osadní 35, Praha 170 00
 • Kontaktný e-mail: objednavky@fyft.cz

Všetky záležitosti ohľadom objednávok volajte prosím na +420 228227073

 

 1.            ZHRNUTIE OBSAHU TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.1. Tým, že si vložíte do košíka tovar, vyplníte fakturačné údaje a odošlite objednávku, uzatvárate kúpnu zmluvu.     

1.2. Máte možnosť sa zaregistrovať, vaše údaje nikomu neposkytneme.     

1.3. Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní, tovar je potrebné osobne odovzdať alebo dokázať, že ste ho odoslali.     

1.4. Preberáte Ak balíček od dopravcu, vždy kontrolujte jeho neporušenosť.     

1.5. Ak sa vám bude zdať doručený balík poškodený, okamžite to reklamujte u dopravcu.      

1.6. Svoje písomnosti zasielajte na fyftstore sro Osadní 35, Praha 17000; elektronicky na objednavky@fyft.cz     

 

 1.            Úvodné ustanovenia

2.1. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod FYFT, ktorý je dostupný online na www.fyft.cz , ktorý slúži k ponuke produktov určených pre voľnočasové aktivity, odevov a ďalších súvisiacich produktov (ďalej len " Tovar ") pre kupujúci (ďalej len " Kupujúci ").      

2.2. Tieto obchodné podmienky (ďalej len " Obchodné podmienky ") platia pre nákup v internetovom obchode FYFT prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese www.fyft.cz (ďalej tiež len " Webové rozhranie ") prevádzkovanom Predávajúcim.        

2.3. Predmetom kúpnej zmluvy týkajúce sa Tovar (ďalej len " Zmluva ") je na jednej strane povinnosť predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný Tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovar a na druhej strane povinnosť Kupujúceho Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu.     

2.4. Kupujúcim podľa týchto Obchodných podmienok je len spotrebiteľ v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.      

2.5. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webových stránok Predávajúceho umiestnených na adrese www.fyft.cz a ďalšie súvisiace právne vzťahy       

2.6. Ustanovenia odlišné od Obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.     

2.7. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.       

2.8. Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.     

 

 1.            UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

3.1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na Webového rozhranie môže Kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci objednávať Tovar (ďalej len " Užívateľský účet "). V prípade, že to Webové rozhranie umožňuje, môže Kupujúci vykonávať objednávanie Tovar tiež bez registrácie priamo z Webového rozhrania.         

3.2. Pri registrácii a pri objednávaní Tovar je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní Tovaru sú Predávajúcim považované za správne.         

3.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho Užívateľského účtu.       

3.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.     

3.5. Predávajúci môže zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj Užívateľský účet dlhšie ako rok nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane Obchodných podmienok).      

3.6. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.        

 

 1.            Uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1. Všetka prezentácie Tovar umiestnená vo Webovom rozhranie je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadom tohto Tovar. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.       

4.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o Tovar, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého Tovar a nákladov za navrátenie Tovar, ak tento Tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny Tovar sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny Tovar zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.           

4.3. Webové rozhranie obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovar uvedený vo Webovom rozhraní platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky alebo do krajín, ktoré povolia Webové rozhranie (košík).           

4.4. Pre objednanie Tovar vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:      

a) objednávanom Tovar (objednávané Tovar "vloží" Kupujúci do elektronického nákupného košíka Webového rozhranie),        

b) spôsobe úhrady kúpnej ceny Tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného Tovar a        

c) informácie o nákladoch spojených s dodaním Tovar         

(ďalej spoločne len ako " Objednávka ").

4.5. Pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na potvrdzovacie tlačidlo. Údaje uvedené v Objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Ak chce predávajúci uzavrieť Zmluvu, po obdržaní Objednávky toto obdržaní Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v Užívateľskom účtu či v Objednávke (ďalej len " Elektronická adresa Kupujúceho ").     

4.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky (množstvo Tovar, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).     

4.7. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením prijatia Objednávky (akceptáciou), ktoré Predávajúci zasiela Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty Kupujúceho. Spolu s prijatím Objednávky zasiela Predávajúci Kupujúcemu takisto znenie Zmluvy a aktuálne znenie Obchodných podmienok vo formáte PDF. Zvolil Ak Kupujúci bezhotovostnú platbu platobnou kartou a prebehne Ak platba riadne, Predávajúci Kupujúcemu zašle potvrdenie Objednávky vo forme potvrdenia o prijatí platby a tiež aktuálne znenie zmluvy a Obchodné podmienky vo formáte PDF.     

4.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť Zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu alebo Obchodné podmienky     

4.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.        

 

 1.            CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Kúpnu cenu Tovar (ďalej len " Kúpna cena ") a prípadné náklady spojené s dodaním Tovar podľa Zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:     

a) v hotovosti v prevádzke Predávajúceho na adrese Skácelova 27, Brno alebo na adrese Osadní 35, Praha-Holešovice;        

b) v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v Objednávke;        

c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2801161268/2010, vedený v spoločnosti Fio banka, as (ďalej len " Účet Predávajúceho ");         

d) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay ;        

e) bezhotovostne platobnou kartou;        

f) prevodom zo svojho Paypal účtu na náš účet info@fyft.cz .          

5.2. Spoločne s Kúpna cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním Tovar v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej Kúpna cenou aj náklady spojené s dodaním Tovaru.     

5.3. Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 5.6 Obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť Kúpnu cenu Tovar vopred.      

5.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je Kúpna cena splatná pri prevzatí Tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je Kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia zmluvy.         

5.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať Kúpnu cenu Tovar spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť Kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.        

5.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu Objednávky (čl. 4.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.       

5.7. Prípadné zľavy z kúpnej ceny Tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.      

5.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe Zmluvy Kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.          

5.9. Kúpnej ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní. V prípade zjavnej technickej chyby pri uvedení vyššie kúpnej ceny nemá predávajúci skutočnú vôľu Zmluvu za takýchto podmienok uzavrieť. V prípade, keď sa zdá, že bola uzavretá zmluva so zjavne chybnou Kúpnou cenou, zaväzuje sa predávajúci túto skutočnosť Kupujúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, čo chybu zistí. V tomto prípade Zmluva uzatvorená nebola z dôvodu neexistencie vôle na strane predávajúceho. Ak nedôjde medzi Predávajúcim a Kupujúcim k dohode o spôsobe riešenia neplatnosti zmluvy, vráti Predávajúci Kupujúcemu Kúpnu cenu.     

5.10. V prípade, že Predávajúci je alebo sa v budúcnosti stane povinný k evidenciu tržieb v zmysle zákona č. 112/2016 Zb. O evidencii tržieb, v účinnom znení (ďalej len " Zákon o evidencii tržieb "), Predávajúci vystaví Kupujúcemu elektronický doklad o zaplatenie obsahujúci náležitosti podľa Zákona o evidencii tržieb. S vyhotovením elektronického dokladu o zaplatení Kupujúci výslovne súhlasí. V tomto prípade predávajúci plní informačnú povinnosť: "Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. "  

 

 1.            ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od Zmluvy o dodávke Tovar, ktorý bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od Zmluvy o dodávke Tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj Tovar, ktorý bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od Zmluvy o dodávke Tovar v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.        

6.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 6.1 Obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od zmluvy odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovar , pričom v prípade, že predmetom zmluvy je niekoľko druhov Tovar alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovar. Odstúpenie od zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.              

6.3. Pre odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim, ktorý tvorí prílohu Obchodných podmienok. Odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky Predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.           

6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.       

6.5. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy nepoškodený, neopotřebené a neznečistené a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Tovar Kupujúci doručí spolu s uplatnením odstúpenia od Zmluvy alebo následne v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Predávajúci odporúča, aby Kupujúci Tovar vracali na adresu pre zaslanie vráteného Tovar uvedenú v úvode Obchodných podmienok (Osadní 35, Praha 17000).       

6.6. Ak Kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania Tovar, ktorý predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie Tovar vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru.     

6.7. Ak odstúpi Kupujúci od Zmluvy, nesie Kupujúci náklady na vrátenie Tovar Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď Tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.     

6.8. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho (kontaktnú adresu, telefón a Elektronickú adresu Kupujúceho) a zakúpeného Tovar.     

6.9. V prípade odstúpenia od Zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým Kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od Zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci Tovar vráti alebo preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal.         

6.10. Nárok na náhradu škody vzniknutej na Tovar je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.   

6.11. Ak je spoločne s Tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a Kupujúci je povinný spolu s Tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.     

6.12. Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:  

a) technickú chybou bola na Webovom rozhraní uvedená úplne zjavne chybná Kúpna cena;        

b) Tovar z objektívnych či subjektívnych príčin nie je možné za pôvodných podmienok dodať;        

c) plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.        

 

 1.            PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavke Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.          

7.2. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať Tovar pri dodaní.      

7.3. Doba dodania Tovar vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby. Dobu dodania Tovar externými dopravcami Predávajúci nemôže ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho za účelom riešenia situácie s dopravcom.     

7.4. Tovar, ktorý je skladom, predávajúci spravidla expeduje do 3 (troch) dní od pripísania platby na účet predávajúceho.     

7.5. Tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci expeduje, akonáhle je to možné. O presnom dátume bude Predávajúci Kupujúceho informovať.     

7.6. Dodaním Tovar podľa týchto Obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia Tovar Kupujúcemu v súlade so zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie Tovar Kupujúcim sa považuje za splnenie povinnosti dodať Tovar zo strany Predávajúceho a nepovažuje sa za odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho.     

7.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za Tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie). Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu Tovar prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovar, alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť Tovar prevziať, ale v rozpore so Zmluvou tak neurobil.     

7.8. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovar, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia, náklady na dodatočné uskladnenie tovaru a ďalšie náklady, ktoré Predávajúcemu preukázateľne vznikli.          

7.9. Pri prevzatí Tovar od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovar a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka Tovar spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.       

 

 1.            PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA 

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).        

8.2. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s zodpovednosťou Predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok Predávajúceho.        

 

 1.            DORUČOVANIE

9.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný najmä na Elektronickú adresu Kupujúceho.     

9.2. Správa je doručená:     

a) v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,        

b) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,        

c) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,        

d) v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty (10) desiatich dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.         

 

 1.         OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNÍ A UŽÍVANIE webového rozhrania

10.1. Obsah webových stránok umiestnených na Webovom rozhrania (texty vrátane Obchodných podmienok, fotografií, obrázkov, log, programových vybavenie a ďalšieho) je chránený autorským právom Predávajúceho alebo právami ďalších osôb. Obsah Kupujúci nesmie meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez súhlasu Predávajúceho či oprávnených osôb. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na Webovom rozhraní.  

10.2. FYFT je ochranná známka Predávajúceho č. 365744 registrovaná na Úrade priemyselného vlastníctva.  

10.3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do Webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní Webového rozhranie Kupujúci nesmie používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.  

10.4. Ak sa Kupujúci pri užívaní Webového rozhrania dopustí akéhokoľvek porušenia, vyhradzuje si predávajúci právom obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť prístup Kupujúceho na Webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je Kupujúci ďalej povinný Predávajúcemu uhradiť všetky straty, ktorá týmto konaním vznikla.  

10.5. Predávajúci upozorňuje Kupujúceho na to, že kliknutím na niektoré odkazy na Webovom rozhraní môže dôjsť k opustenie tohto Webového rozhranie ak presmerovanie na webové stránky tretích subjektov.  

 

 1.         ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.  

11.2. V prípade, že dôjde medzi Predávajúcim a Kupujúcim k vzniku spotrebiteľského sporu zo zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR , Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz , web: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ .                   

11.3. Prípadné sťažnosti vybavuje predávajúci prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu info@fyft.cz . Kupujúci sa ďalej môže obrátiť na subjekty uvedené vyššie v tomto článku. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu, napr. Združenie slovenských spotrebiteľov, z. Ú. (Adresa: Tr. Karla IV. 430, 500 02Hradec Králové, web: www.konzument.cz , email: spotrebitel @ regio.cz , telefón: +420 495 215 266). Pre podanie sťažnosti týkajúce sa zmluvy a pre vyhľadanie subjektu ARS možno tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .       

11.4. Predávajúci je oprávnený na predaj Tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.  

11.5. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.   

 

 1.         Záverečné ustanovenia

12.1. Ak vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa zmluvné strany dohodli, že sa Zmluva uzavretá medzi nimi riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä občianskym zákonníkom, prípadne zákonom o ochrane spotrebiteľa. Týmto nie je vylúčená ochrana spotrebiteľa poskytnutá mu právom štátu, kde má spotrebiteľ obvyklé bydlisko.  

12.2. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.  

12.3. Kupujúci nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho oprávnený práva a povinnosti zo zmluvy postúpiť na tretiu osobu.  

12.4. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.  

12.5. Zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.   

12.6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory, ktoré by v budúcnosti vznikli zo Zmluvy uzavreté medzi nimi, spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou, vrátane sporov o jej platnosti, výkladu, realizácie či ukončenia, práva z tohto právneho vzťahu priamo alebo nepriamo vznikajúce, otázky právnej platnosti tohto právneho vzťahu, otázky práv s vyššie uvedenými právami súvisiacimi, a to aj v prípade, že táto zmluva bude neplatná, zrušená alebo od nej bude odstúpené, budú najprv riešené cestou zmieru na zásadách poctivosti a dobrých mravov. V prípade neúspechu zmierlivého riešenia budú spory riešené v rámci súdneho konania pred súdmi Slovenskej republiky, a to podľa českého práva.  

 

V Brne dňa 19. 10. 2020