Reklamační řád

Reklamační řád v 2 jednoduchých krocích: 

1. Napiš na objednavky@fyft.cz.

2. Počkej na domluvu, instrukce, pokyn.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Obchodní společnosti

fyftstore s.r.o.

IČ: 29308062, DIČ: CZ29308062 (plátce DPH)

se sídlem Osadni 774/35, 17000 Praha

C 342782 vedená u Městského soudu v Praze

 

(dále jen „Prodávající“)

 

Kontaktní údaje Prodávajícího: 

  • Kontaktní adresa: Osadni 774/35, 17000 Praha
  • Doporučené adresa pro zaslání vráceného zboží: Osadní 35, Praha 17000
  • Kontaktní e-mail: info@fyft.cz
  • Kontaktní telefon: +420 725 775 821

 

Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad Zboží zakoupeného Kupujícím prostřednictvím e-shopu nazvaného FYFT, který je dostupný online na www.fyft.cz. Pojmy s velkými počátečními písmeny mají stejný výraz, jako v Obchodních podmínkách.

 

  1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

1.2.      Zboží musí mít vlastnosti vymíněné nebo obvyklé tak, aby jej bylo možné použít podle Smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu Smlouvy.

1.3.      Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění.

1.4.      Prodávající plní vadně, zejména

a)         poskytne-li Zboží, které nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,

b)         neupozorní-li na vady, které Zboží má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,

c)         ujistí-li Kupujícího v rozporu se skutečností, že Zboží nemá žádné vady, anebo že se hodí k určitému užívání, nebo

d)         zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.

1.5.      Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání Smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži Kupujícího. To neplatí, pokud Prodávající vadu lstivě zastřel nebo pokud Kupujícího výslovně ujistil, že Zboží takovou vadu nemá nebo že je zcela bez vad.

 

  1.            VADY ZBOŽÍ

2.1.      Prodávající odpovídá zejména za to, že se u Zboží nevyskytnou vady uvedené v čl. 1.4 v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.

 

  1.            PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1.      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

3.2.      Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a)         má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)         se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)         Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)         je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)         Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.3.      Ustanovení uvedená v čl. 3.1 a 3.2 Reklamačního řádu se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší Kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší Kupní cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

3.4.      Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením Zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil Prodávající.

3.5.      Práva z vadného plnění Kupujícímu dále nenáleží, pokud o vadě před převzetím Zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že jednal v rozporu se Smlouvou, těmito Obchodními podmínkami nebo pokyny Prodávajícího týkající se Zboží

3.6.      Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

3.7.      Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

3.8.      V souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku náleží Kupujícímu zejména následující práva:

 

a)         Doplnění toho, co chybí - Pokud Prodávající dodá Zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo dodá nekompletní Zboží, má Kupující právo na doplnění toho, co chybí.

b)        Sleva z kupní ceny - Pokud při převzetí Zboží existovala na Zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, může Kupující požadovat vždy přiměřenou slevu z Kupní ceny.

c)         Výměna Zboží - Výměnu Zboží může Kupující požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení Smlouvy. Požadovat výměnu Zboží Kupující nemůže u Zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho může požadovat slevu z Kupní ceny.

d)        Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) - Vrácení peněz může Kupující požadovat pouze za předpokladu, že:

 

a)   Dodání vadného nebo nekompletního Zboží představuje podstatné porušení Smlouvy,

b)   Prodávající nemůže Zboží s vadou, pro kterou Kupující nemůže Zboží řádně používat, vyměnit,

c)  se na Zboží vyskytne větší počet vad (tj. současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání Zboží) nebo

d)   Prodávající nedodrží lhůtu pro vyřízení reklamace, resp. nezjedná nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

 

Podmínkou pro výměnu Zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že Kupující vrátí Zboží ve stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí v těchto případech:

 

a)   došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b)   Kupující Zboží použil ještě před objevením vady,

c)   Kupující nezpůsobil nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím, nebo

d)   Kupující Zboží prodal ještě před objevením vady, spotřeboval jej, a nebo pozměnil při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, Kupující vrátí Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a poskytne Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z užití Zboží prospěch.

 

3.9.      Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na:

a)         opotřebení Zboží způsobené jeho užíváním,

b)         Zboží prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána, nebo

c)         vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávným užíváním Zboží nebo nedodržením návodu.

3.10.   Má-li Kupující právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

  1.            UPLATŇOVÁNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMACE

4.1.      Při vytýkání vad (reklamaci) Prodávající Kupujícímu doporučuje, aby Kupující specifikoval reklamované Zboží prostřednictvím čísla Objednávky a aby uvedl důvod reklamace Zboží, přesný popis charakteru vad a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje - k tomuto účelu je určen reklamační formulář, který Kupující může využít .

4.2.      Prodávající za účelem rychlého vyřízení reklamace doporučuje, aby Kupující zaslal reklamované Zboží spolu s uplatněním reklamace nebo následně na adresu pro zaslání vráceného zboží - Osadní 35, Praha 170 00.

4.3.      Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

4.4.      Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení Smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy.

4.5.      Prodávající je povinen přijmout vytknutí vady (reklamaci) v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Provozovatel je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje.

4.6.      Prodávající doporučuje při zasílání zabalit Zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

4.7.      Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl Prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady.

4.8.      Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

4.9.      Prodávající reklamace vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se s Kupujícím nedohodnul jinak. O datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace plnění vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení.

 

Tento reklamační řád je platný od 19. 10. 2020